Colour My World

Short description

"Colouring my world" works on Each colour representing a single aspect of learning. Viz a viz Red for passion, orange for food (because orange is a homonym for fruit) , yellow represented sunlight and so we used this colour to illustrate climate. Green for the environment, Blue of course is music (the blues) Indigo symbolised the arts and violet (purple) the roman colour of nobility is for historical heroes. This allows us to link sport, heritage, science, music, the arts, the environment and cuisine into a single common project. Crucially the colours combine to create white light and this is symbolic of the full spectrum of disciplines needed to create a rounded education.

 

Projekti sihtrühm:

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 6.-9. klasside õpilased

 

 

Pedagogical Innovation and Creativity

The innovative nature of this project is a consequence of embracing a 21st century model of the roles of the school, the teacher, the student, the family and the wider community. Our project relies on the premise that information is freely available on the internet but students and students need to actively evaluate that information. The project content encourages teachers to help students find appropriate paths of instruction and to guiding them into becoming independent learners and to be able to develop their ability to evaluate their own progress. It demands active learning by providing activities which require students to ask questions and to find answers through teamwork. It requires students to take ownership of their education inside and outside the classroom. It focuses on key competences as outlined by the DLL and generating confidences with these. The international collaboration within the partnership aims to provide a lifelong model for learning.

 

Curricular Integration

The project intended to develop that participants ability to communicate in languages both at mother tongue and otherwise . So MFL is developed in a practical context. Active participation in creating coaching manuels for Physical education develop cross curricular themes highlighting presentational skills both within ICT, verbal and film media. During cookery lessons, our students created dishes representing national cuisines of partners. Students participated in workshops presenting drama, music cookery, model making and craft lessons where the undertook a variety of project tasks Studying the lives of the science heroes will contextualise STEM in history. Students will familiarise themselves with other countries’ culture heritage, history, customs and traditions, thus enhancing a sense of personal, national and European identity. This allowed students to be proud of their own traditions while simultaneously developing respect for the traditions of others.

 

1/09/2013-30/05/2015

Web page project

 SA Keskonnainvesteeringute Keskus

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Projekt "Õpime tundma ja hoidma Eestimaa loodust"

 

Projekti eesmärk:

Loodusõpetuse teoreetilistes kursustes õpitu kinnistamine; praktiliste tööde käigus kogutud materjali süstematiseerimine ja tundmaõppimine; õpetada nägema keskkonnaprobleeme ja leidma neile lahendusvõimalusi ning õpilaste uurimisvõimete arendamine; teadvustada inimese, kultuuri ja sotsiaalse keskkonna sõltuvust looduslikest eeldustest. Projekti kaudu süvendavad õpilased teadmisi elukeskkonna seaduspärasustest ning saavad kasutada omandatud teadmisi igapäevase eluga seonduvate probleemide lahendamisel ja loodusnähtuste kirjeldamisel, selgitamisel ja prognoosimisel. 

Projekti sihtrühm:

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 5.-11. klasside õpilased

Projekti tegevused:

Peamisteks tegevusteks on looduspraktika, õppekäigud, muuseumi kollektsioonidega ja lihtsate uuringute teostamine

Projekti tulemused:

Praktikatundide ja õppekäikude käigus uurivad õpilased  ja koguvad andmeid Eesti tähtsamate maavara kohta. Kogutud andmete põhjal koostavad õpilased uurimistööd ja multimeedia presentatsioonid, mida on võimalik kasutada õppetöös. Õpetajad koostavad töölehed ja tunnikavad, mida on võimalik kasutada geograafia-, bioloogia- ja loodusõpetusetundides.   

Projekti kestus:

11.01.2010 - 30.04.2010

 

 

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

 

Projekt: Ei ole üksi ükski maa

 

Projekti lühikokkuvõte

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärk on aidata kaasa "Eesti lõimumiskava 2008-2013" ellurakendamisele; kasvatada õpilastes sallivust teisest rahvusest ning kodakondsusest inimeste vastu; õpetada õpilasi nägema ning teadvustama teiste rahvuste erinevusi ja iseärasusi; anda õpilastele võimalusi tegutseda koos teisest rahvusest kaaslasega; õpetada õpilasi märkama, et nad pole üksi võõras keskkonnas ja kultuuriruumis; tutvustada õpilastele tõepäraselt eesti ajalugu ja kultuurilugu; tutvustada õpilastele tööalaseid karjäärivõimalusi ning pakkuda erinevaid iseorganiseerimisvõimalusi.

Projekti sihtrühm:

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 5.-11. klasside õpilased

Projekti tegevused:

Peamisteks tegevusteks on õppekäigud, kohtumised erinevate ametite esindajatega, loengud eesti keele ja kultuuri, Eesti ajaloo teemadel ning koolitused.

Projekti tulemused:

Tegevuste tulemusena mõistavad õpilased paremini eri kultuuride erinevusi, mille tulemusel suhtuvad osalejad sallivamalt erinevate kultuuride eripäradesse, on loodud kontakte teisest rahvusest kodanikega, tunnevad paremini Eesti ajalugu ja kultuurilugu, on tutvunud erinevate võimalustega tulemaks toime Eesti ühiskonnas.

Projekti kestus:

11.01.- 14.05.2010