Gümnaasiumi õppesuunad:

ART

ACADEMIC

Sisseastumine ART õppesuunale toimub matemaatika, vene, inglise ja eesti keele lõpuhinne alusel.

Sisseastumine ACADEMIC õppesuunale toimub katsete tulemuste alusel. Katsed toimuvad inglise keeles.

Soovime edu ja ootame Teid!

 

Прием в 1 класс регулируется постановлением управы Таллинна от 21.12.2011 № 132

Порядок определения школы 

Koolieelikute arendamise tunnid toimuvad koostöös MTÜ-ga Keskus Edu-line, HTM koolitusluba

Koolieelikute arendamise õppekava eesmärk on arendada laste  võimeid, õpioskust ja loovust.

Õppekava on koostatud järgides Haridusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse raamõppekava.

Koolieelikute arendamiseülesanded:

- aidata õpilastel kooliga kohaneda;
- arendada õpilastel positiivne kooli- ja õpikogemus;
- arendada vajalikud eelteadmised ja oskused I klassi astumiseks.

 

Õppekava:

Русский язык - буквы, составление слов, письмо, составление рассказа, чтение, пересказ, функциональное понимание текста.

Eesti keel - tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine.

Matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, arvutamine, geomeetrilised kujundid.

Loodusõpetus - uurimistöö alused, looduslooliste teadmiste arendamine, positiivsete käitumisharjumuste kujundamine.

Kunstiõpetus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine, silma ja käe koostöö arendamine.

 

Õppeaasta jooksul õpilaste areng uuritakse psühholoogi ja logopeedi juures.

 

Tunniplaan:

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas (kolmapäeviti ja laupäeviti või teisipäeviti ja laupäeviti). Tööpäevadel tunnid algavad kell 16.30, laupäeval - 10.00.

 

Ühel õppepäeval on 4 ainetundi. Ainetunni pikkus on 30 minutit.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Eelkoolis õppimine on tasuline.

 

Koolieelikute arendamine inglise keeles.

Lastel on võimalus lisaks eelkooli põhiainetele osaleda inglise keele õppes

Inglise keel - keeleõpe toimub mängude, laulude, tantsude ja käeliste tegeluste abil. Lapsed omandavad võõrkeeles lause moodustamise alused. Õppuse lõpus õpilased teavad umbes 200 sõna tähenduse ja 10 inglisekeelset laulu.

 

Lisainfo: 6191601

 

 

Õpilaste eelkooli vastuvõtt  2018/2019 õppeaastaks.

Eelkooli võetakse vastu õpilasi, kes 2019. aasta 30.aprilliks saavad kuueaastaseks ja kes astuvad 2019. aasta septembris esimesse klassi.

Registreerimine algab 02.05.2018. kooli koleheküljel

 

 

 

Gümnaasiumi vastuvõtmise kord on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 23.02.2017 käskkirjaga nr 1-2/89 lisa 5

Tutvuge siit.