Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi pikapäevarühm on tugiteenus, mis võimaldab 1-3 klassi õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel (lugemine, joonistamine, muu käeline tegevus ) , koduste õpiülesannete täitmist ja suunamist huvialategevusele.

Pikapäevarühm toimub esmaspäevast reedeni tundide lõpust kuni kella 16.30

Pikapäevarühmas käiv õpilane saab süüa kooli sööklas sooja toitu lisatasu eest.

Lapse pikapäevarühma määramise aluseks on vanema avaldus.

Pikapäevarühmas peetakse kinni päevakavast ja koala kodukorrast.

Võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „ Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ § 4 lg 3 on pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu 92 senti.

Info: tel 6191601