2020/2021. õppeaastal koduõpet rakendatakse: kui õpilase terviseseisund ei võimalda tal kooli päevakavas ettenähtud õppes osaleda (ehk koduõpe tervislikel põhjustel) või kui vanem soovib põhiharidust omandava õpilase õppetööd iseseisvalt korraldada (ehk koduõpe vanema taotlusel).

Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

Põhiharidust omandavat õpilast võib õpetada vanema taotlusel koduõppes.

Õpilasele koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse hiljemalt 20. augustiks 2020. Taotluses tuleb näidata vanema soovil koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama.

Alus: HTM 28.02.2018 määrus nr 6 Vaata siit