Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

 

Projekt: Ei ole üksi ükski maa

 

Projekti lühikokkuvõte

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärk on aidata kaasa "Eesti lõimumiskava 2008-2013" ellurakendamisele; kasvatada õpilastes sallivust teisest rahvusest ning kodakondsusest inimeste vastu; õpetada õpilasi nägema ning teadvustama teiste rahvuste erinevusi ja iseärasusi; anda õpilastele võimalusi tegutseda koos teisest rahvusest kaaslasega; õpetada õpilasi märkama, et nad pole üksi võõras keskkonnas ja kultuuriruumis; tutvustada õpilastele tõepäraselt eesti ajalugu ja kultuurilugu; tutvustada õpilastele tööalaseid karjäärivõimalusi ning pakkuda erinevaid iseorganiseerimisvõimalusi.

Projekti sihtrühm:

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 5.-11. klasside õpilased

Projekti tegevused:

Peamisteks tegevusteks on õppekäigud, kohtumised erinevate ametite esindajatega, loengud eesti keele ja kultuuri, Eesti ajaloo teemadel ning koolitused.

Projekti tulemused:

Tegevuste tulemusena mõistavad õpilased paremini eri kultuuride erinevusi, mille tulemusel suhtuvad osalejad sallivamalt erinevate kultuuride eripäradesse, on loodud kontakte teisest rahvusest kodanikega, tunnevad paremini Eesti ajalugu ja kultuurilugu, on tutvunud erinevate võimalustega tulemaks toime Eesti ühiskonnas.

Projekti kestus:

11.01.- 14.05.2010