Gümnaasiumi vastuvõtmise kord on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 23.02.2017 käskkirjaga nr 1-2/89 lisa 5. Tutvuge siit.

Vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks vabadele õpilaskohtadele on lõppenud, vabu õpilaskohti koolis ei ole.

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks:

14.06.2023. kell 10.00 Lenderi majas (Kreutzwaldi 25, Tallinn), 2.-6.klassid

15.06.2023 kell 10.00 Lenderi maas (Kreutzwaldi 25, Tallinn), 7.-11.klassid

 

Koolieelikute arendamise tunnid toimuvad koostöös MTÜ-ga Keskus Edu-line, HTM koolitusluba

 

Koolieelikute arendamise õppekava eesmärk on arendada laste  võimeid, õpioskust ja loovust.

Õppekava on koostatud järgides Haridusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse raamõppekava.

Koolieelikute arendamiseülesanded:

- aidata õpilastel kooliga kohaneda;
- arendada õpilastel positiivne kooli- ja õpikogemus;
- arendada vajalikud eelteadmised ja oskused I klassi astumiseks.

 

Õppekava

Русский язык - знакомство с буквами и звуками русского алфавита, навыки чтения, расширение словарного запаса, работа с текстом, формирование функциональной грамотности.

Eesti keel - tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine.

Matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, arvutamine, geomeetrilised kujundid.

Loodusõpetus - uurimistöö alused, looduslooliste teadmiste arendamine, positiivsete käitumisharjumuste kujundamine.

Kunstiõpetus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Õppeaasta jooksul õpilaste areng uuritakse psühholoogi ja logopeedi juures.

 

Tunniplaan

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas (kolmapäeviti ja laupäeviti või teisipäeviti ja laupäeviti). Tööpäevadel tunnid algavad kell 16.30, laupäeval - 10.00.

Ühel õppepäeval on 4 ainetundi. Ainetunni pikkus on 30 minutit.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Eelkoolis õppimine on tasuline.

 

Koolieelikute arendamine inglise keeles

Lastel on võimalus lisaks eelkooli põhiainetele osaleda inglise keele õppes

Inglise keel - keeleõpe toimub mängude, laulude, tantsude ja käeliste tegeluste abil. Lapsed omandavad võõrkeeles lause moodustamise alused. Õppuse lõpus õpilased teavad umbes 200 sõna tähenduse ja 10 inglisekeelset laulu.

 

Lisainfo: 6191601

Gümnaasiumi võetakse õpilasi testi inglise keeles ja vestluse alusel

Katsed toimuvad 21.06.2023 kell 10.00 Lenderi majas (Kreutzwaldi 25, Tallinn)

Dokumentide vastuvõtt toimub:

23.06.2023 kell 10.00 Lenderi majas.

27.06.2023 kell 10.00 Lenderi majas.

Soovime edu ja ootame Teid!

 

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132

Elukohajärgse kooli määramise kord 

Info 1.klassi astumise kohta asub Siin

Taotluse võib esitada 1.-15.03.2023 e-kooli kaudu või Tallinna Haridusametis.

Vabadele õpilaskohtadele vastuvõtt toimub 12.06.2023 kell 10.00

 

Ettevalmistusrühma võetakse vastu õpilasi, kelle vanus on seisuga 30.04.2024.a 6 aastat.

Vastuvõtt algab 01.03.2023

Registreerimislink

Õpilaste arvud on võimalik jälgida Tallinna Haridusameti koduleheküljel:

https://info.haridus.ee/Asutus/1270